ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання освітніх послуг

Цей договір (далі – Оферта») є офіційною, публічною пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ КОМПЛЕКС «АДМІРАЛ», код ЄДРПОУ 37913949 (далі – Виконавець)   в особі директора Шлапак Кирила Олександровича, який діє на підставі Статуту, з  однієї сторони, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – Замовник) укласти договір (далі – Договір)  про надання освітніх послуг.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику  послуги в рамках програм курсів навчання, перелік та опис яких зазначено на сайті https://admiral.ua/. 

 

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1.Надання тексту даної оферти замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті https://admiral.ua/ є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

2.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь – якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.

2.3. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.

2.4. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу, Напрямку на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

2.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому  (тобто в повному обсязі і без виключень). 

 

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та термін проведення Курсів, а також інші умови опубліковані на сайті https://admiral.ua/.

3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн – сесії, семінарів, занять, тестових завдань.

3.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково email повідомленням, за адресою Замовника, що використовується при реєстрації на сайті https://admiral.ua/.

3.3. Термін навчання послуг визначається умовами навчання та вказані на сайті https://admiral.ua/.

 

4. СПОСІБ ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, Напрямку підготовки, яка вказується на сайті https://admiral.ua/.

4.2. Розрахунки за послуги  здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок  Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3. Оплата послуг встановлюється  в національній валюті України.

4.4. У разі неможливості або відмови скористатися послугами Виконавця, Замовник не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати надання послуги, письмово повідомляє Виконавця про це. Виконавець на підставі письмової заяви здійснює повернення сплачених Замовником коштів протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня надання Замовником письмової заяви із зазначенням реквізитів рахунку Замовника.

4.5.У разі неможливості чи відмови скористатися послугами Виконавця менше ніж за 3 (три) календарні дні до дати надання послуг, оплата, внесена Замовником за послуги, не повертається.

4.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача або початок відвідування занять за адресою та у час, зазначені Виконавцем на сайті https://admiral.ua/ або повідомлені Замовнику іншим чином.

4.6. Користувач може отримати знижку на Курс, Напрямок підготовки. Умови надання знижки на Курс, Напрямок підготовки доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали або електронною поштою. Знижка не надається після оплати Курсу(ів).

4.7. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник має право особисто прийняти участь в заняттях, а також відповідно створених групах і чатах.

5.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально – інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.

5.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.

5.4. Усі права на веб – сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права  інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належить Виконавцю. Отримані Замовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частина підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, а також не використовувати матеріали для будь – яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам.

5.5. Замовник має право у будь – який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

5.6. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: А) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; Б) відправляти Замовникові повідомлення, підправляти email і SMS; В) інформувати Замовника про нові послуги, сервіси, що надаються Виконавцем; Г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.

6.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті за адресою https://admiral.ua/. На прохання Замовника направляє вказану інформацію на email.

6.3.Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в заняттях, у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту (або отримання доступу, в обхід інструкції Виконавця).

6.4. Виконавець залишає за собою право у будь – який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.

6.5. Виконавець залишає на собою право вносити зміни в умови навчання, терміни надання Послуг.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладенні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2.Виконавець не несе відповідальність за: – неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс- мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що належить Виконавцеві;- порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, яку використовує Замовник для отримання послуг; – втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;- які – небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

7.3. Замовник несе відповідальність за; – використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;- використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою ії подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; – порушення умов використання послуг; – порушення умов платежу; – втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

7.4. В разі порушення Виконавцем термінів наданих послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів наданих послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

 

9. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

10. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

10.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складені в електронній формі заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.) направляється електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.

10.2. Сторони прийшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:

А. Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформлюється на паперових носіях.

В. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логіні пароль облікового запису поштового сервісу).

С. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеною договором.

D. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходять від Сторін, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит.

Е Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім  особам.

F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала.

G. В якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.

 

11. КОНФІДЕНЦІЙНОСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною та використовується виключно в цілях виконання даного Договору.

11.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання, знищення, передачу своїх персональних даних, в тому числі третім особам, які безпосередньо пов’язані  з процесом надання Послуги, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

11.3. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, виключно для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.4. Замовник несе відповідальність за достовірність  та актуальність своїх персональних даних. Виконавець не несе відповідальність невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальною інформацію про Замовника або невідповідності її дійсності.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Оферта набирає чинності з моменту з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

12.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умовах Оферти і відкликати Оферту у будь – який момент на свій розсуд. В разі внесення зміни в умови Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

12.3. Якщо яка – небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містились  в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсність Оферти  в цілому.

12.4. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особам, залученим виключно  з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

 13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «УТК «АДМІРАЛ»

Юр. адреса: 68094, Одеська обл., Одеський район, м. Чорноморськ, с. Б.Балка,

вул. Приморська, буд.31,

код ЄДРПОУ 37913949

UA063348510000000002600316944  в ПАТ  «ПУМБ»

Директор:________________К.О. Шлапак